جنبش عدم تعهد

همانطورکه میدانیدکشورعزیزمان درآستانه یک تحول عظیم (جنبش غیرمتعهدها)قرارداردکه میتواندبادیپلماسی پویا.خلاق وهوشمندانه توطئه های دشمنان راخنثی وتهدیدات امریکاومتحدان غربی وتفاله های منطقه ای همانند:عربستان وامارات وشیخک قطررابه فرصتی گرانبها جهت تبیین سیاست های صلح آمیزهسته ای ایران تبدیل نمود,وازاین رهگذربه اهداف کلان نظام درخصوص مسائل مختلف ازجمله فرصتهای اقتصادی وفرهنگی وسیاسی وجذب گردشگرو...دست یافت وبقول وزیرامورخارجه بولیوی که تاکیدکرد:جببش عدم تعهدازپتانسیل بالایی برخورداراست ومااطمینان داریم که ایران ازاین پتانسیل به نحواحسن استفاده خواهد کردتااین جنبش به سمت تامین نظرهمه اعضاءحرکت کند. انشاءالله

/ 0 نظر / 23 بازدید